Poprzedni Następny

Tata w kuchni z kurczakiem :)

Nie jestem gołosłowny :).Zamiesz­czam kolejny wpis.

Dzi­siaj tro­chę luź­niej­szy dzień, także wyko­rzy­stuje go jak tylko można. Rano tre­ning, potem przy­go­to­wa­nia do warsz­ta­tów, a następ­nie szyb­kie zakupy i zabie­ram się za goto­wa­nie.

Tak jak już wczo­raj pisa­łem. Pro­dukty, które nie zostały zużyte do końca przy łoso­siu zde­cy­do­wa­łem, że wyko­rzy­stam do dzi­siej­szego dania. Kur­czak. Kur­czak to duża por­cja białka, szcze­gól­nie potrzeb­nego przy budo­wie masy mię­śnio­wej;) Każdy, kto cho­ciaż tro­chę ćwi­czy, wie, że to pod­stawa: )

Do wczo­rajszych pro­duk­tów doku­pi­łem: oczy­wi­ście kur­czaka oraz pomi­dory w puszce (kro­jone).

Czas przy­go­to­wa­nia: 15–20 minut

Koszt: dzi­siej­szy – 20 zł.

Pro­ces: ) Pokrój kur­czaka na małe kostki. Wrzuć na patel­nię. W tym samym cza­sie wstaw kaszę. Kiedy kur­czak się zaru­mieni, dolej na patel­nię pomi­dory z puszki. Dopraw, dosma­kuj.

Pro­sto, szybko i zdrowo. Dosko­nały posi­łek przed i po tre­ningu.

Smacz­nego: )

Tata w kuchni

POWIĄZANE POSTY

Modny Tata to blog nie tylko o byciu Ojcem, to blog o życiu w rodzinie, o wytrwałości i wartościach. Modny Tata to nie jest puste hasło, modny Tata to ktoś taki jak każdy z nas..