Poprzedni Następny

Tata w kuchni…

No dobra, nad­szedł czas na podzie­le­nie się z Wami moimi „popi­sami” w kuchni;) Roz­po­czy­nam cykl: Tata w kuchni.

Nie będą to wpisy, które będą poja­wiały się każ­dego dnia. Będę się jednak sta­rał  by poja­wiały się one dość regu­lar­nie. Nie będą to też piękne zdjęcia, bo nie mam na to czasu, poza tym wiecie jak wyglądają dania w reklamach, a jak na żywo 🙂 Tutaj będzie bez photoshopa 🙂

Po pierw­sze.

Goto­wa­nie, odkąd wypro­wa­dzi­łem się od rodzi­ców stało się nie­od­łącz­nym ele­men­tem mojego dnia, życia. Dodatkowo posta­no­wi­łem jeść zdrowo.

Druga ważna kwe­stia.

Goto­wa­nie zdro­wego jedze­nia zawsze koja­rzyło mi się z cza­so­ch­łon­nym i kosz­tow­nym zaję­ciem (obalamy ten mit).

Trze­cia sprawa.

Panie, lubią gotu­ją­cych męż­czyzn. Pro­ste. Nie ma w tym nic nie męskiego, wprost prze­ciw­nie.

Czwarta sprawa.

Każda kobieta, męż­czy­zna, który pro­wa­dzi zdrowy i spor­towy tryb życia gotuje sam. Nic odkryw­czego.

Piąta sprawa.

Czas. Wszy­scy jeste­śmy zapra­co­wani. Jedni wię­cej, dru­dzy mniej. Nie zmie­nia to jed­nak faktu, że jeśli wygo­spo­da­ru­jemy chwilkę to jeste­śmy w sta­nie zro­bić mało skom­pli­ko­wany posi­łek, smaczny, a co naj­waż­niej­szy zdrowy: ) To co naj­naj­waż­niej­sze, zasko­czysz nim swoją kobietę albo mężczyznę: )

Po szó­ste.

Nie będą to wystawne dania. Będę się sta­rał wrzu­cać łatwe, lek­kie, przy­jemne oraz przede wszyst­kim szyb­kie posiłki, które będziesz mógł przy­go­to­wać dla swo­jej partnerki, partnera oraz dla całej rodziny. Czas? Mak­sy­mal­nie 15–20 minut. To chyba nie dużo, prawda?

Jako debiu­tant na stole pojawi się łosoś z pesto na liściach sałaty z suszo­nymi pomi­do­rami oraz fetą (jeśli masz ochotę, dorzuć do tego ciemny ryż lub kaszę dla sie­bie lub dla rodziny: ))

Koszt? Ciężko powie­dzieć: ) zarówno sałata, pesto, feta oraz suszone pomi­dory wyko­rzy­stasz w naj­bliż­szych 2–3 dniach. Licząc w ten sposób, koszt to, ok. 10 zł na dzień + łosoś (10 zł) oraz do picia sok z mar­chewki – (4 zł).

Czas? 10 minut mak­sy­mal­nie (jeśli pojawi się maka­ron to zapewne w oko­li­cach 12 min)

Etapy goto­wa­nia: Wkładamy łososia do (szybka opcja) mikro­fali (ok. 2 min) lub do piekarnika.W mię­dzycza­sie roz­łóż na tale­rzu sałatę, pokrój fetę i pocze­kaj na rybę. Następ­nie połóż ją na liściach sałaty, ułóż suszone pomi­dory oraz pesto obok łoso­sia, na któ­rym pojawi się łyżeczka pesto.

Efekt końcowy na zdjęciu:

Modny tata w kuchni

Wnioski: Jak nie jesteś w stanie tego przygotować, to faktycznie, skup się na tylko na zakupach 🙂

Smacznego 🙂

 

POWIĄZANE POSTY

Modny Tata to blog nie tylko o byciu Ojcem, to blog o życiu w rodzinie, o wytrwałości i wartościach. Modny Tata to nie jest puste hasło, modny Tata to ktoś taki jak każdy z nas..