Poprzedni Następny

Promowanie pedofilii… Chyba mam z tym problem…

To, że pedo­fi­lia to pro­blem, wszy­scy wiemy.

To, że pedo­fi­lią należy się chwa­lić, chyba nie każdy.

Do­sko­na­łym przy­kła­dem na to, co zro­bić by zaist­nieć, a raczej ist­nieć jest Pan Michał Witkowski. Znany i cią­gle zapra­szany na salony chory człowiek.

Dzi­siej­szy wywiad z tym panem (celowo z małej, bo za męż­czy­znę nie uznaję faceta, który chwali się pedo­fil­skimi doświad­cze­niami) poka­zał, że szoł biznes powoli, a może wprost prze­ciw­nie scho­dzi na psy.

Pro­mo­wa­nie w mediach osób z takimi zabu­rze­niami chyba nie należy do ich zadań. Pan Soł­ty­sik Andrzej i jego głup­ko­waty uśmiech, świad­czą, że osoba, która nie tak dawno została ojcem, rów­nież popiera takie zabawy.

Ja jako męż­czy­zna, mąż, a przede wszyst­kim ojciec nie akcep­tuję tego typu wywia­dów, zacho­wań i niczego co jest z tym panem zwią­zane, a Panu Andrze­jowi gra­tu­luję. Oprócz głup­ko­wa­tego uśmie­chu, od dzi­siaj będzie znany jako Głu­pek.

Zapraszam do wywiadu:

http://www.pudelek.tv/video/Witkowski-uprawial-seks-z-pedofilem-Pierwszy-raz-byl-z-przygodnym-facetem-MIALEM-14-LAT-9786/

 

POWIĄZANE POSTY

Modny Tata to blog nie tylko o byciu Ojcem, to blog o życiu w rodzinie, o wytrwałości i wartościach. Modny Tata to nie jest puste hasło, modny Tata to ktoś taki jak każdy z nas..