Poprzedni Następny

Co z tą Nianią?…Krótki wpis o dniu dzisiejszym, o chwili obecnej…

Krótki wpis o dniu dzisiejszym, o chwili obecnej…

Nastał ten dzień…

Ptyś został pierw­szy raz w domu z Nia­nią…

Ciężki czas dla Nas…

Obawy? Strach? Czy wszystko będzie dobrze? Czy Ptyś będzie szczę­śliwy? Uśmiech­nięty? Ogól­nie mnó­stwo pytań, nie­stety więk­szość z nich na tą chwilę bez odpo­wie­dzi.

Wie­rzymy, że wybór słuszny. Nia­nia (nowa cio­cia Pty­sia;)) wydaje się być ide­alna dla Maluszka, z super podej­ściem. Nie oszu­kujmy się jed­nak. Choćby była naj­lep­sza na świe­cie (wie­rzę, że jest: )), to rodzice i tak będą mieli obawy.

Żona po raz pierw­szy w pracy od 2 lat, ja sie­dzę w kafejce pra­cu­jąc nad swo­imi rze­czami nie­da­leko, bijąc się z myślami, co zro­bić: ) Myśli pochło­nięte Pty­siem: ) Pierw­szy dzie­ń…wia­domo…

To chyba cał­ko­wi­cie nor­malne. Jeste­śmy rodzi­cami. Staramy się spędzać każdą wolną chwilę z Ptysiem. Nie jest to wyjątek przecież, ale znam i dzi­wie się nie­któ­rym mat­kom, ojcom, któ­rzy od razu po naro­dzi­nach swo­jej Pocie­chy wra­cają do pracy. Rozu­miem, cza­sem jest to umo­ty­wo­wane sytu­acją w domu, potrzebą zara­bia­nia pie­nię­dzy. Są jed­nak rodzice, któ­rzy tylko zacie­rają ręce, żeby ruszyć do pracy i oddać swoje Skarby pod opiekę nowej „cioci” i zająć się własnymi sprawami. Abstrakcja. Najlepiej byłoby wygrać w totka i spędzać czas tylko z Maluszkiem 🙂

Dla Nas to bar­dzo trudny dzień, szcze­gól­nie dla Żony… ale takich 1.09. w Naszym życiu będzie jesz­cze bar­dzo dużo: ) a o to, że Ptyś sobie pora­dzi jestem spo­kojny: ) W końcu to już duży chło­pak: ) Nasz chło­pak: )

POWIĄZANE POSTY

Modny Tata to blog nie tylko o byciu Ojcem, to blog o życiu w rodzinie, o wytrwałości i wartościach. Modny Tata to nie jest puste hasło, modny Tata to ktoś taki jak każdy z nas..